Tretman dezodoracije provodi se kako bi se uklonili neprijatni mirisi nastali pri procesu dekompozicije organskih materija. Postupak se obavlja upotrebom preparata koji u sebi sadrže nepatogene mikroorganizme, aplikacijom motornim ili ručnim prskalicama na ciljane površine.

Najčešće se ovaj postupak uklanjanja neprijatnih mirisa izvodi na deponijama čvrstog otpada, u prostorijama za preradu hrane, vozilima za uklanjanje komunalnog otpada. Takođe, tretman se izvodi i prilikom uklanjanja ostataka uginulih životinja, stabilizacije aktivnog mulja u separatorima otpadnih voda, kompostiranja organskog materijala (otpadaka) nastalog prilikom proizvodnje voćnih sokova.

Područje primjene:

 • Farme (uzgajališta) goveda, konja, peradi
 • Staje
 • Peradarnici
 • Deponije komunalnog otpada
 • Kontejneri i kante za smeće
 • Kanalizacijski sistemi
 • Toaletni sistemi
 • Septičke jame
 • Uređaji za kompostiranje

Prednosti:

 • Ukljanjanje neugodnih mirisa je iznenadno i trenutno
 • Smanjuje se volumen otpada do 40%
 • Reducira se broj muha i insekata na minimum
 • Poboljšavaju se sanitarni uslovi zaposlenika

Dezodorizacija se obavlja po potrebi.